مسجد المهدی ناجی اباد.. http://nasim124.mihanblog.com 2020-07-05T08:23:46+01:00 text/html 2020-07-03T06:00:38+01:00 nasim124.mihanblog.com ... علی قرائت قران .. مسجد المهدی ناجی اباد http://nasim124.mihanblog.com/post/1428 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8401792284/_00_.png" alt=""> text/html 2020-06-26T03:47:59+01:00 nasim124.mihanblog.com ... علی پرتال امام رضا http://nasim124.mihanblog.com/post/1427 <a href="https://www.razavi.ir/Portal/Home" target="" title=""> <img src="http://s8.picofile.com/file/8337682192/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> </a> text/html 2020-06-21T06:14:53+01:00 nasim124.mihanblog.com ... علی خورشید گرفتگی درکاشان http://nasim124.mihanblog.com/post/1426 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#FF6600" size="7">.<br><br>.<br><br>خورشید گرفتگی درکاشان</font><br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br></div> text/html 2020-06-11T06:48:38+01:00 nasim124.mihanblog.com ... علی hkadem http://nasim124.mihanblog.com/post/1420 <br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong>گر چه آهو نیستم امّا پُر از دلتنگی ام ***&nbsp;</strong><strong>ضامنِ چشمانِ آهوها! به دادم می رسی؟</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong>از کبوترها که می پُرسم، نِشانم می دهند ***&nbsp;</strong><strong>گُنبد و گُلدَسته هایَت را، به دادم می رسی؟</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong>ماهیِ اُفتاده بر خاکم، لَبالَب تشنگی ***&nbsp;</strong><strong>پهنۀ آبی ترین دریا! به دادم می رسی؟</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong>ماهِ نورانیِ شب های سیاهِ عمرِ من! ***&nbsp;</strong><strong>ماهِ من، ای ماهِ من! آیا به دادم می رسی؟</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong>من دخیلِ اِلتماسَم را به چَشمت بسته ام ***&nbsp;</strong><strong>هشتمین دُردانۀ زهرا! به دادم می رسی؟</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong>باز هم مشهد، مسافرها، هَیاهوی حـرم ***&nbsp;</strong><strong>یک نفر فریاد زد، آقـــــــا... به دادم می رسی؟</strong></span></p><br> text/html 2020-06-06T12:54:40+01:00 nasim124.mihanblog.com ... علی مداحی علی شناور . علی جی http://nasim124.mihanblog.com/post/1419 <a href="https://www.dideo.ir/v/yt/4dv3vK7LwJs/kiya-muhammad-ka-pyara-nahi-hun-%7C-ali-shanawar-%26" target="" title=""><img src="http://s13.picofile.com/file/8399315968/Capture.PNG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> text/html 2020-05-24T15:10:37+01:00 nasim124.mihanblog.com ... علی مداحی پاکستانی توسط فرزند ندیم سرور http://nasim124.mihanblog.com/post/1414 <a href="https://www.dideo.ir/v/ap/d6zlb/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DB%B9%DB%B8%D8%8C-1441-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85" target="" title=""><img src="http://s13.picofile.com/file/8398149226/Ca%DB%8C%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3re.PNG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a>