... علی شنبه 13 خرداد 1396 06:10 ب.ظ نظرات ()
اشـخاص مـوفق از عـمل بـاز نـمی ایستند.
 اشـتباه
مـی كنند، امـا دسـت نـمی كشند