... علی جمعه 9 آذر 1397 07:28 ب.ظ نظرات ()
ای تو گنجینه سخا عباس
وی تو سر چشمه حیا عباس
ای تویی بیشه فضیلت و علم
در شجاعت چو مرتضی عباس
چشم گردون دگر نخواهد دید
چون تو سردار باوفا عباس

عقل مات است درجوانمردیت
كه چه كردی تو بارها عباس
بر تو بادا سلام تا به قیام
از همه خلق ما سوا عباس
از همه دردها دوا از تو
وی درت قبله دعا عباس
بنده صالح خداوندی
زان شرف داده ات خدا عباس
چون مطیع رسول و باب شدی
یافتی عزت بقا عباس
به امام زمان خود بردی
تو وفا را به انتها عباس
تا نگیرم شفای درد از تو
نكنم دامنت رها عباس
من نگویم كه شیعیان یكسر
بر تو دارند التجا عباس
ای كه خواهی علاج هر مشكل
رخ متاب از در ابوفاضل (64)