... علی شنبه 21 مهر 1397 11:08 ب.ظ نظرات ()
انااناغیر مهملین لمراعاتکم
ولاناسین لذکرکم
ولولا ذلک 
لنزل بکم الاوا و صطلمکم الاعدا
...
ما در رعایت حال شماکوتاهی نمی کنیم
وشما را از یاد نمی بریم
اگر جز این بود
گرفتاری ها بر شما فرود می امد
و دشمنان شما را ریشه کن می کردند
بحار الانوارجلد 53 صفحه 175